برچسب زده شده با : برای زادروز سهراب سپهری

کورش سروش پور “سهراب سپهری” ، مرا با شعر نو آشتی ، و بعد آشنایی داد . تا پیش از آن ، شعر نو را خوش نمی داشتم ، و به خیال ِ خُردبین خود ، آن را بی راهه ای در برابر شاهراه شعر فارسی می شمردم . شاعران نوپرداز را شکست خوردگانی می […]