برچسب زده شده با : نوید قائدی

در جامعه سكون و آرامش حاكم بود و مردم گرچه در صف كوپن سرگردان بودند اما حرمت هم را داشتند و به حقوق هم احترام مي گذاشتند.