تهران
۱۳۹۹۰۴۰۴۱۲۵۹۰۶۵۴۵۲۰۶۵۴۲۰۴٫jpeg

خوزستان در صدر آمار فوت ناشی از غرق شدن

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بیشترین آمار فوت ناشی از غرق شدگی کشور، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در خوزستان گزارش شده است. دکتر سید محمد ...