تهران
افتتاح بلوار پرترافیک سیصد دستگاه اهواز

افتتاح بلوار کارگران فولاد خوزستان در اهواز

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، بلوار کارگران فولاد خوزستان به همت این شرکت به طول ۲۹۰۰ متر و با هزینه ای بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ...