تهران
فاقد تصویر شاخص

طرح الگوسازی یکپارچه دارایی‌های میدان آب‌تیمور اجرا می‌شود

بر اساس طرح مدل‌سازی یکپارچه، مدل‌های مخزن، چاه‌ها، خطوط لوله و تاسیسات سطح‌الارضی به یکدیگر متصل می‌شود و امکان اجرای هم‌زمان آنها و بهینه‌سازی بر مبنای یک تابع هدف با ...