تهران
۳۲۹۴۴۸_۶۲۴(۱)

رکورد ۱۰ ساله تولید ام.دی.اف نیشکر شکسته شد

تولید بیش از ۸۳ هزار ورق در اردیبهشت ماه امسال، رکورد ۱۰ ساله تولید ام.دی.اف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شکسته شد.