تهران
۵۴۶۵۴۵۰

«زنگ خطر»برای ایران به صدا درآمده

درگذشته که ترکمنستان جزئی از اقمار شوروی بود تمامی منابع انرژی خود را از طریق روسیه به اروپا صادر می‌نمود و این روند تا سال ۲۰۰۹ به همین منوال ادامه ...