تهران
۱۲۳۹۱۹۵۴_۱۳۳

صفر شدن صادرات برق خوزستان برای عبور از پیک تابستان

محمود دشت بزرگ گفت: اولویت اول برای تامین برق مردم استان هستند و در حال حاضر صادرات برق به صفر رسیده است، زیرا ایده و سیاست کلی وزارت نیرو بر این ...