تهران
یوسفی

حق مناطق جنگی به کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان پرداخت شود

نگرش نیوز - مجتبی یوسفی در نشست مجمع نمایندگان خوزستان با سالاری رییس تامین اجتماعی کشور اظهار کرد: خوزستان در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۹ تقریبا ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد ...
یوسفی

حق مناطق جنگی به کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان پرداخت شود

نگرش نیوز - مجتبی یوسفی در نشست مجمع نمایندگان خوزستان با سالاری رییس تامین اجتماعی کشور اظهار کرد: خوزستان در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۹ تقریبا ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد ...