تهران
۲۰۲۰۰۷۱۰۰۸۶۲۱۲۳۱۵۶

رییس جمهور در تراز مردم با غیرت نیست

نگرش نیوز - محمود احمدی بیغش در نشست علنی دیروز (یکشنبه ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلس مجلس و اصول ...