تهران
قطع+برق

برق ۱۵ اداره پرمصرف خوزستان قطع شد

علی خدری چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در روزهای گذشته، پیام‌هایی مبنی بر لزوم رعایت الگوی مصرف برق به ادارات ارسال کرده که با توجه ...