تهران
کارگروه+سیلاب

پنجمین جلسه ستاد مدیریت سیلاب سازمان آب و برق خوزستان

در پنجمین جلسه ستاد مدیریت سیلاب سازمان آب و برق خوزستان ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه بارشی جدید، میزان اثر گذاری بارش ها، افزایش دبی رودخانه ها، خسارات احتمالی و ...