تهران
سیدجلال فیاضی

سفر نکنیم، موج سوم جدی است

همین کاهش که می تواند منجر به کاهش حساسیت ها شوداین نگرانی را دامن می‌زند که در تعطیلات تاسوعا و عاشورا موج عظیمی از سفر زمینه‌های موج سوم کرونا را ...
سیدجلال فیاضی

سفر نکنیم، موج سوم جدی است

همین کاهش که می تواند منجر به کاهش حساسیت ها شوداین نگرانی را دامن می‌زند که در تعطیلات تاسوعا و عاشورا موج عظیمی از سفر زمینه‌های موج سوم کرونا را ...