تهران
sofireh

بازدید شهردار منتخب از سایت پسماند صفیره

نگرش نیوز - صبح امروز ابراهیم نوشادی شهردار منتخب به همراه فلسفی زاده سرپرست اداره کل امور شهری استانداری خوزستان و جمعی از مدیران شهری از سایت پسماند صفیره بازدید ...
sofireh

بازدید شهردار منتخب از سایت پسماند صفیره

نگرش نیوز - صبح امروز ابراهیم نوشادی شهردار منتخب به همراه فلسفی زاده سرپرست اداره کل امور شهری استانداری خوزستان و جمعی از مدیران شهری از سایت پسماند صفیره بازدید ...