تهران
۵۴۰۰۹۵۷

طلاقِ فرهنگی

نگرش نیوز - نخست یک خاطره؛ برای تفهیم بهتر «هنجار»ها - به عنوان رُکن فرهنگ - در کلاس هر کس نمونه‌ای بیان کرد و مثال یکی از بانوان این بود: ...