تهران
fazay_shahri

زیباسازی فضای شهری

فضای شهری، مکانی برای حضور شهروندان و زندگی اجتماعی آن ها تعریف می گردد که ترکیبی از ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و معیارهای زیبایی شناسی افراد جامع است. ...