تهران
۸۰۶۰۷۰_۲۹۹

نامه به محسنی اژه ای درخصوص دریافت رشوه توسط “شریعتی و همسرش” در پرونده نیشکر هفت تپه

محسنی اژه ای که بعنوان ریاست قوه قضاییه تا امروز اثبات کرده با هیچ گروه و دار و دسته ی مافیایی اهل مماشات نیست، شایسته و سزاوار، و عین عدالت ...