تهران
۹۲۵۹۶۴۶_۶۸۳

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان معارفه شد

با برگزاری مراسمی در اهواز، معاون امنیتی و انتظامی جدید استانداری خوزستان معارفه شد.
۹۲۵۹۶۴۶_۶۸۳

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان معارفه شد

با برگزاری مراسمی در اهواز، معاون امنیتی و انتظامی جدید استانداری خوزستان معارفه شد.