تهران
۲۰۲۰۰۶۱۰۲۳۳۹۳۳۸۰۴۴

لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه

نماینده مردم میانه در مجلس بر لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه تاکید کرد.