تهران
MOH_4176

اغلب میادین نفتی غرب کارون با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارند

به گزارش گلبانگ زاگرس: مدیرعامل نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه این شرکت دومین تولیدکننده نفت کشور است گفت: عملیات های درون چاهی با هدف تحقق حداکثری تولید ...