تهران
saregh

قضات برای تامین امنیت عمومی حد الهی را برای سارقان اجرا کنند

نگرش نیوز - حسن نوروزی با بیان اینکه بازدارنده نبودن مجازات‌ها برای سارقان باعث گسترش دامنه سرقت‌ها در سراسر کشور شده است، گفت: اگر برای مجازات سارقانی که روزانه قطعات چندین خودرو  یا ...