تهران
۲۰۲۰۰۶۱۰۱۵۱۰۴۵۰۲۵۷

وزیر دفاع درباره حقوق سربازان وظیفه به مجلس پاسخ می دهد

نگرش نیوز - علی خضریان در خصوص حقوق دریافتی سربازان وظیفه، گفت: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت شفاف نحوه محاسبه حقوق سربازان مشخص شده ...