تهران
فاقد تصویر شاخص

شرکت تولید ابزار آروا؛ روایت یک کارآفرینی

شرکت توزیع ابزارآروا،روایت دوبرادر کارآفرین است که به نبردبا چالش بیکاری رفته‌اند، بیکاری یکی ازمهم‌ترین چالش‌هایی است که بسیاری ازکشورهای جهان باآن مواجه هستند،این چالش همواره باتشدید مشکلات اقتصادی،نمایان‌ترمی‌شود.کشور ایران ازچالش درامان نمانده.این دوبرادرکارآفرین،نشان دادندکه خواستن توانستن است.