تهران
۱۳۹۸۰۳۳۰۰۰۰۵۷۳_Test_PhotoN

جنازه جوان غرق شده در دریاچه سد کارون ۳ پیدا شد.

محمد نوری ممبینی جوانی که یک هفته پیش به همراه دوستانش برای شنا به دریاچه سد کارون ۳ رفته بودند در آب دریاچه غرق شد و سوگمندانه پس از۹ روز ...