تهران
۱۴۰۰۰۸۱۵۱۷۳۹۳۰۶۴۸۲۳۹۹۲۵۴۱۴

قهرمانان ایذه در جدال با بی مهری

سالهاست که شهرستان ایذه به یکی از قطب های مهم کشتی فرنگی کشور تبدیل شده است.این جایگاه ریشه در رنج افراد و بزرگان بسیاری دارد.از برادران کاکاحاجی تا ظهور بهروز ...